Datum: 20.06.2024 - 14:53h Skip Navigation Links Usluge Usluga detaljnije

Usluga detaljnije

Štampaj Povećaj font Smanji font

Plate, kadrovi i socijalno

 • Obračun plata – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto-plata
 • Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.)
 • Obračun regresa, toplog obroka i putnih troškova
 • Obračun naknada po ugovorima o delu
 • Izrada ugovora kod zapošljavanja radnika i ugovora o delu
 • Izrada rešenja o godišnjim odmorima
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada
 • Vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama
 • Predaja poreske prijave Poreskoj upravi
 • Prijave i odjave zaposlenih, osnivača i vlasnika u Fondu PIO (obrasci M1 i M-1/SP)
 • Prijava potrebe za radnikom i prijava prijema radnika kod Nacionalne službe za zapošljavanje (obrazac E-1 i E-3)
 • Upis staža zaposlenima, odn. izrada M-4 obrasca
 • Izrada zdravstvenih knjižica i njihovo produžavanje
 • Sačinjavanje svih potrebnih poreskih prijava i predaja Poreskoj upravi
 • Izrada internih akata iz radnih odnosa (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravila ponašanja zaposlenih)
 • Usaglašavanje staža kod odlaska u penziju i rešavanje problema privremenih rešenja, kod penzionera, sa svim potrebnim kontaktima kod starih poslodavaca i pronalaženje sporne dokumentacije u arhivi. Zatvaranje po listingu PIO Fonda i radne knjižice